Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
 • Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 • Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit en een overeenkomst aangaat met ondernemer;
 • Dag: kalenderdag;
 • Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 • Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
 • Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 • Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 • Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 • Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 • Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Gian Instituut
Kleine Dorpsstraat 4
1861 KN Bergen
06-16 82 99 81
info@gurugian.nl | www.gurugian.nl
Kvk: 34342492
BTW: 138263656B01
Iban: NL90ASNB0706772873

 

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 • Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 • Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 • Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
 

Artikel 4 – Het aanbod

 • Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 • Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 • Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
 

Artikel 5 - De overeenkomst

 • De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 • Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 • Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 • De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 • De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
  • De voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  • De prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
  • De vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
  • Indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
 • In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
 • De ondernemer heeft het recht zonder opgave van redenen de overeenkomst voor het consult, de opleiding, cursus, workshop of lezing te ontbinden of deelname van een deelnemer te weigeren, in welke gevallen de consument recht heeft op terugbetaling van het aan het Gian Instituut betaalde bedrag.
 

Artikel 6 – Annuleren

 • Op geen enkele dienst van het Gian Instituut is herroepingsrecht van toepassing daar zij zich allen binnen de uitzonderingen bevinden. Doch kent het Gian Instituut enkele richtlijnen met betrekken tot annuleren.
 • Bij lidmaatschap Kundalini Yoga Club:
  • De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van het lidmaatschap gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
  • De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen.
  • De in lid 1 en 2 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.
  • Het opzeggen van het lidmaatschap kan op elk moment. De lopende maand zal worden afgemaakt voordat het abonnement gesloten wordt. Indien er sprake is van een kwartaal- of jaarabonnement zal het resterende bedrag niet teruggeboekt worden.
 • Bij een workshop:
  • De consument kan een aanmelding voor een workshop tot 14 dagen na het aanmelden zonder opgave van redenen kosteloos ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten. Bij annulering na deze 14 dagen maar binnen 7 dagen voor de bijeenkomst zal 50% van het tarief in rekening gebracht worden. Bij annulering binnen 2 dagen voor de bijeenkomst zal 100% van het tarief in rekening gebracht worden.
 • Bij een opleiding of retreat:
  • De consument kan een aanmelding tot  14 dagen na het aanmelden zonder opgave van redenen kosteloos ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten. Bij annulering na deze 14 dagen maar binnen 14 dagen voor de startdatum zal 25% van het tarief in rekening gebracht worden. Bij annulering binnen 14 dagen voor de startdatum zal 50% van het tarief in rekening gebracht worden. Bij annulering binnen 7 dagen voor de startdatum zal 100% van het tarief in rekening gebracht worden.
  • Bij ziekte of andere onvoorziene omstandigheden worden de data van de opleiding verplaatst. Dit zal tijdig worden doorgegeven.
 • Bij coaching:
  • Een afspraak voor een consult kan tot maximaal 48 uur voor aanvang van het consult zonder opgave van redenen kosteloos worden geannuleerd door de consument. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten. Bij annulering binnen 48 uur voorafgaand aan het consult, wordt 50% van het geldende tarief hiervoor in rekening gebracht.
 • Bedenktijd is niet van toepassing bij in-company trainingen.
 

Artikel 7 – Verplichtingen bij annuleren

 • Consument zal de aan hem verschafte informatie niet verder verspreiden aan derden. Zie ook artikel 11 over eigendomsvoorbehoud.
 • Als de consument gebruik maakt van de bedenktermijn, meldt hij dit binnen de tijdig binnen de maximaal aantal dagen door middel van een schriftelijke verklaring of op een andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.
 • Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 • Bij ontbinden binnen de bedenktermijn worden inschrijfkosten van 15 euro in rekening gebracht.
 • Als de consument gebruik maakt van annuleren, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.
 • Als de ondernemer de melding van annuleren door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 

Artikel 8 – Prijzen en betalingen

 • De prijzen voor opleidingen, workshops, retraites en lidmaatschappen staan vermeld op de website van Guru Gian en zijn inclusief BTW tenzij anders vermeld.
 • De kosten voor coachingtrajecten zijn op maat en worden gedurende het traject niet verhoogd.
 • De door de consument verschuldigde bedragen voor workshops, retraites, opleidingen en lidmaatschappen dienen bij inschrijving via de website direct volledig te worden voldaan via Ideal, incasso of creditcard. Consumenten die niet de mogelijkheid hebben op deze wijze te betalen, dienen zich per email in te schrijven en krijgen daarna een factuur waarmee zij het verschuldigde bedrag over dienen te maken op IBAN NL90ASNB0706772873 n.v. Gian Instituut o.v.v. het factuurnummer. Inschrijving is pas een feit nadat de volledige betaling is ontvangen.
 • Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na factuurdatum doch voor de startdatum.
 • De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 • Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, wordt hij door de ondernemer via een schriftelijke betalingsherinnering hier maximaal 2 maal op gewezen. De ondernemer gunt de consument na de 1e betalingsherinnering een termijn van 7 dagen om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen. Na het uitblijven van de betaling binnen deze termijn van 7 dagen volgt een 2e schriftelijke betalingsherinnering waarbij de consument behalve het nog verschuldigde bedrag, tevens €25 administratiekosten is
  Na het uitblijven van de betaling na de 2e betalingsherinnering, is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten inclusief de wettelijke rente over het nog verschuldigde bedrag in rekening te brengen. Tevens behoudt ondernemer het recht om deelname van de consument op te schorten.
 

Artikel 9 – Nakoming overeenkomst en uitvoering

 • De ondernemer staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 • De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 • Als plaats van levering, data en tijdsduur van diensten geldt hetgeen is vermeld op de website van Guru Gian of zoals vermeld in de informatie die consument ontvangt.
 

Artikel 10 – Overdraagbaarheid

 • Het is consument niet toegestaan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ondernemer, de rechten en verplichtingen uit de overeenkomst of gedeelten daarvan aan derden over te dragen of af te staan.
 

Artikel 11 – Voorwaarden lidmaatschap Kundalini Yoga Club

 • Je lidmaatschap van de Kundalini Yoga Club wordt voortgezet totdat het wordt opgezegd. Als je gebruik wilt maken van de community moet je over internettoegang en een compatibel apparaat beschikken en ook een recente, geldige, geaccepteerde betalingsmethode opgeven. Je geeft ons toestemming om je lidmaatschapskosten voor de komende periode af te schrijven via je Betalingsmethode, tenzij je je lidmaatschap opzegt vóór je nieuwe factureringsdatum.
 • We behouden ons het recht voor om je lidmaatschap in te trekken en je account te blokkeren als we vaststellen dat er sprake is van onbehoorlijk gedrag. Indien dit gebeurt, zal er geen terugbetaling van gemaakte lidmaatschap kosten plaats vinden.
 • Abonnementen worden automatisch verlengd totdat consument aangeeft het abonnement stop te willen zetten.
 • Je kunt je het lidmaatschap van de Kundalini Yoga Club te allen tijde opzeggen. Nadat je hebt opgezegd, behoud je toegang tot de community tot het einde van je factureringsperiode. Voor zover toegestaan onder het toepasselijk recht, worden betalingen niet gerestitueerd en bieden we geen terugbetaling of tegoed voor gedeeltelijke lidmaatschapsperioden of voor content die niet is gekeken. Om je lidmaatschap op te zeggen ga je naar de pagina 'Support', waar je de instructies voor opzegging volgt. Als je je lidmaatschap opzegt, wordt je account automatisch afgesloten aan het einde van je huidige factureringsperiode. Als je wilt bekijken wanneer je account wordt gesloten, klik je in 'Instellingen' op 'Factureringsgegevens'.
 • Alle content die beschikbaar wordt gemaakt in de community zijn uitsluitend bestemd voor je eigen persoonlijke en dus niet-commerciële gebruik. Tijdens je lidmaatschap verlenen we je een beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie om de alle diensten binnen de community te gebruiken en content te bekijken. Met uitzondering van voorgenoemde beperkte licentie wordt er dus geen recht, eigendom of belang aan jou overgedragen. Je stemt ermee in om de service niet te gebruiken voor openbare vertoningen.
 • Je stemt ermee in om content en informatie die is opgenomen in of verkregen vanaf of via de community niet te archiveren, te verveelvoudigen, te distribueren, te wijzigen, weer te geven, uit te voeren, te publiceren, in licentie te verstrekken, te koop aan te bieden, te gebruiken of hiervan afgeleide werken te maken. Je stemt er ook mee in om de content bescherming niet te omzeilen, te verwijderen, te wijzigen, te deactiveren, te beperken of te hinderen. Bovendien stem je ermee in om geen materiaal te uploaden, te plaatsen, te e-mailen of anderszins te versturen of over te brengen dat is bedoeld om de functionaliteit van computersoftware of -hardware of telecommunicatieapparatuur te onderbreken, onmogelijk te maken of te beperken, met inbegrip van softwarevirussen of andere computercode, -bestanden of -programma's. We kunnen je gebruik van onze service beëindigen of beperken als je deze Gebruiksvoorwaarden schendt of de service op een illegale of frauduleuze manier gebruikt. Alsmede kunnen wij hiervan aangifte doen.
 • We sturen je informatie over je account (zoals betalingsautorisaties, facturen, wachtwoordwijzigingen, wijzigingen van de betalingsmethode, bevestigingsberichten en kennisgevingen) uitsluitend in elektronische vorm, bijvoorbeeld via e-mail naar het e-mailadres dat je hebt opgegeven bij je registratie.
 

Artikel 12 – Eigendomsvoorbehoud

 • Al het door ondernemer versterkte materiaal is en blijft eigendom van de ondernemer. Ook nadat de overeenkomst op zijn einde is gekomen.
 • Consument dient vertrouwelijk om te gaan met de aan hem verstrekte informatie en materialen en enkel voor persoonlijke doeleinden te gebruiken. Indien hij dit voor commerciële doeleinden wilt gebruiken, dient hij hiervoor schriftelijk toestemming te vragen aan het Gian Instituut.
 • Het is niet toegestaan om verstrekte informatie en materialen te verveelvoudigen, te distribueren, te wijzigen, weer te geven, uit te voeren, te publiceren tenzij hiervoor schriftelijke toestemming is van het Gian Instituut.
 

Artikel 13 – Verantwoordelijkheid

 • Onder alle omstandigheden is de consument zelf verantwoordelijk voor de manier waarop hij met de ontvangen informatie tijdens consulten, workshops, retraites of opleidingen omgaat. Het Gian Instituut is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk te stellen voor de keuzes en acties van de consument naar aanleiding van de door het Gian Instituut geleverde diensten en/of producten.
 • Ondernemer zal zijn werkzaamheden naar beste kunnen en weten verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van ondernemer mag worden verwacht. Voor elke door ondernemer aanvaarde opdracht geldt dat sprake is van een inspanningsverplichting. Ondernemer kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor niet behaalde resultaten.
 • Indien een fout gemaakt wordt doordat de consument de ondernemer onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is ondernemer voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk.
 • Indien ondernemer tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen uit de overeenkomst, is zij voor de eventuele daaruit voortvloeiende schade slechts aansprakelijk, indien en voor zover haar grove opzet dan wel roekeloosheid kan worden verweten.
 • Onverminderd het in de vorige leden bepaalde is de contractuele en wettelijke aansprakelijkheid van ondernemer te allen tijde beperkt tot het bedrag dat als tegenprestatie voor de opdracht geldt.
 • Consument vrijwaart ondernemer voor alle aanspraken die derden ten opzichte van ondernemer pretenderen en uitoefenen ter vergoeding van geleden schade, gemaakte kosten, gederfde winst en andere uitgaven die op enigerlei wijze verband houden met en/of voortvloeien uit de uitvoering door ondernemer van de opdracht.
 • Een consult, workshop, retraite of alle andere sessievormen kunnen nooit gezien worden als vervanging van de reguliere geneeskunde op zowel fysiek als psychisch vlak.
 

Artikel 14 – Klachtenregeling

 • Gian Instituut doet er alles aan om opleidingen, trainingen, retraites, workshops, coachings, lessen zo goed mogelijk te laten verlopen. Mocht de student toch een klacht hebben, dan kan men een e-mail sturen naar Gian Instituut, info@gurugian.nl. Alle klachten en geschillen worden vertrouwelijk behandeld, worden geregistreerd en staan onder supervisie van KRI (Kundalini Yoga Research Institute) en IKYTA (International Kundalini Yoga Teachers Association) en worden voor een jaar bewaard. Wanneer Gian Instituut en de student er samen niet uitkomen, kan het geschil worden voorgelegd aan de onafhankelijke klachtencommissie van KRI. Klachten kunnen gericht worden aan Executive Director IKYTA Guruka Kaur met emailadres gurukakaur@3ho.org.  De uitspraak van IKYTA is bindend voor Gian Instituut. Eventuele consequenties worden door Gian Instituut zo snel mogelijk afgehandeld. 
 • Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 

Artikel 15 – Geschillen

 • Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien consument woonachtig of gevestigd is in het buitenland. De rechter in de vestigingsplaats van consument is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij bepalingen van dwingend recht anders voorschrijven.
 

Artikel 16 – Wijzigen Algemene Voorwaarden

 • Ondernemer is te allen tijden bevoegd wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen.

Artikelen in Algemene Voorwaarden